کارت شناسایی سبز و سفید مناسب کارکنان اداره 3565.1426